Acreditacions

AQUESTES ACREDITACIONS HAN ESTAT SUBSTITUÏDES PER LES ACTUALS DECLARACIONS RESPONSABLES

Laboratori acreditat per la Generalitat de Catalunya D.P.T.O.P., D.G.A.P per resolucions d’1 de setembre de 2005, 21 de desembre de 2006 i 25 de març de 2009 en els àmbits de:

1- Assaigs de laboratori de geotècnia (GTL) amb referència 06026GTL05(B+C) [1-GTL.pdf]
2- Sondeig, presa de mostres i assaigs in situ per a reconeixements geotècnics (GTC) amb referència 06032GTC05(B) [2-GTC.pdf]
3- Formigó, els seus components i les armadures d’acer (EHA) amb referència 06189EHA06(B+C) [3-EHA.pdf]
4- Materials de fàbrica de peces ceràmiques (AFC) amb referència 06027AFC05(B) [4-AFC.pdf]
5- Materials de fàbrica de peces de formigó (AFH) amb referència 06028AFH05(B) [5-AFH.pdf]
6- Materials de cobertes de peces de formigó (ACH) amb referència 06029ACH05(B) [6-ACH.pdf]
7- Control de morters per a obra (AMC) amb referència 06030AMC05(B) [7-AMC.pdf]
8- Sòls, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials (VSG) amb referència 06031VSG05(B+C) [8-VSG.pdf]
9- Control dels materials de paviments de peces de formigó (APH) amb referència 06217APH09(B) [9-APH.pdf]
10- Control de perfils d´acer per a estructures (EAP) amb referència 06218EAP09(B) [10-EAP.pdf]
11- Control de la soldadura de perfils estructurals d´acer (EAS) amb referència 06219EAS09(B) [11-EAS.pdf]

Pol. Ind. "Camí dels Frares", C/ C, Parc. 22 Nau 1 - 25190 Lleida - Tel. 973 24 76 14 info@iceccontrol.com