Àmbits de treball
Geotècnia
 • Estudis geològics.
 • Caracterització materials.
 • Recomanacions fonaments en edificació i obra pública.
 • Estudis hidrogeològics.
 • Sondejos mecànics.
 • Penetracions dinàmiques DPSH.
 • SPT.
 • Mostres inalterades.
 • Permeabilitats.
 • Descripcions calicates.
 • Assaigs laboratori:
  • Humitat.
  • Granulometria.
  • Límits d’Atterberg.
  • Resistència compressió simple.
  • Tall directe.
  • Edòmetre.
  • Inflament lliure.
  • Colapse.
  • Permeabilitat.
  • Triaxial.
 • Assaigs químics:
  • Agressivitat sòls / aigües.
Pol. Ind. "Camí dels Frares", C/ C, Parc. 22 Nau 1 - 25190 Lleida - Tel. 973 24 76 14 info@iceccontrol.com