Àmbits de treball
Formigó i materials constituents
 • Controls de consistència.
 • Controls resistència compressió / flexotracció.
 • Penetració d’aigua sota pressió.
 • Assaigs d’informació complementària d’estructures:
  • Extracció testimonis.
  • Proves de càrrega.
  • Ultrasons.
  • Escleròmetre.
  • Detecció d’armadures i recobriments.
 • Integritat sònica de pilons.
 • Control formigons projectats.
 • Control injeccions beurades de ciment.
 • Assaig materials constituents:
  • Aigua.
  • Ciment, físics, mecànics i químics.
 • Àrids  s/ EHE
 • Àrids s/ Marcatge CE.
Pol. Ind. "Camí dels Frares", C/ C, Parc. 22 Nau 1 - 25190 Lleida - Tel. 973 24 76 14 info@iceccontrol.com