Àmbits de treball
Mecànica de sòls
 • Classificació de sòls per a terraplens.
 • Classificació de materials per a ferms:
  • Tot-ú, (natural, artificial, escòria)
  • Sòls estabilitzats in situ.
  • Sòl-ciment, grava-ciment.

Assaigs:

 • Anàlisi granulomètric.
 • Humitat.
 • Límits d’Atterberg.
 • Proctor normal.
 • Proctor modificat.
 • Índex C.B.R.
 • Matèria orgànica.
 • Sals solubles.
 • Guixos.
 • Inflament lliure.
 • Colapse.
 • Equivalent d’arena.
 • Coeficient de neteja.
 • Cares de fractura.
 • Índex de lloses.
 • Desgast “Los Angeles”.
 • Compostos de sofre.
 • Reactivitat.
 • Resistència a compressió.
 • Treballabilitat.
 • Detecció de ciment.

 • Control d’execució de terraplens i ferms:
  • Control geomètric.
  • Control compactació:
   • Densitat/humitat in situ mètode radisòtops i arena.
   • Assaig de càrrega amb placa.


Pol. Ind. "Camí dels Frares", C/ C, Parc. 22 Nau 1 - 25190 Lleida - Tel. 973 24 76 14 info@iceccontrol.com