Àmbits de treball
Mescles bituminoses, tractaments superficials i reciclats in situ
ASSAIGS MBC
 • Assaigs d'àrids.
 • Granulometries.
 • Contingut de lligant.
 • Assaig Marshall.
 • Assaig Càntabre.
 • Immersió - compressió.
 • Tracció indirecta via seca/humida.
 • Assaig de tall d’adherència entre capes.
 • Extracció testimonis (gruix/densitat).
 • Resistència al lliscament (pèndol TRRL).
 • Macrotextura superficial.
 • Dotacions d’àrids i regs.
 • Assaig de rodadura (Pista d′assaig).
 • Sensibilitat a l′aigua.
 • Densitat aparent i contingut de buits.
 • Densitat màxima.
 • Pèrdua de particules.
EMULSIONS
 • Identificació d′emulsions.
 • Càrrega de particules.
 • Viscositat Saybolt.
 • Contingut d′aigua.
 • Tamisat.
 • Residu per destil·lació.
 • Residu per evaporació.
 • Sedimentació.
 • Penetració.
 • Solubilitat en tricloretilè.
BETUMS
 • Identificació de betums.
 • Penetració.
 • Anell i bda (Punt de rebloriment).
 • Index de penetraciò.
 • Solubilitat en tricloroetilè.
 • Contingut d′aigua.


Pol. Ind. "Camí dels Frares", C/ C, Parc. 22 Nau 1 - 25190 Lleida - Tel. 973 24 76 14 info@iceccontrol.com